مقالی اوتبصرې

آنچه که ملت را به مدارج عالی می رساند اتحاد و همدیگر پذیری است

یکی از راز های موفقیت کشور های که امروز به قله های شامخ زندگی رسیده وجایگاهی ویژه یی را برای خود درجهان تدارک وتثبیت کرده اند، اتحاد، همبستگی، همدیگرپذیزی وارج گذاری برمنافع ملی ومصالح علیای کشور شان است .بناً رعایت ،پابندی ووقع گذاری به این ویژگی ها است که امروز این کشور ها نه تنها به خود وهمپیمانان شان ، بلکه برکشورهای جهان سوم نیز خط و نشان ترسیم می کنند.
هرچند اگر به پیشینه ی تاریخی این کشورهاکه امروز حرف اول را درسیاست واقتصاد جهان می زنند ،نظر اندازیم به وضاحت معلوم میگردد که اکثر این کشور ها ، جنگ های نیابتی ،تحمیلی و جنگ های طبقاتی،نژادی ومذهبی را پشت سرگذاشته اند، اما به باگذشت زمان ،حقیقت رادرک نمودند که یکه تازی وقوم برتری کاری رابه جای نمی رساند. آنچه که ملت را به ترقی وتعالی می رساند ،تمکین ورعایت کردن عدالت اجتماعی ،مساوات وبرابری است که با پیروی این مؤلفه ها ،امروز این کشور ها به مدارج عالی ازترقی وتعالی دست یافته اند، زیرا تجربه نشان داده ،یگانه راهی که دشمن درتحقق برنامه ها وتوطئه های خود،موفق بوده کارگیری تیوری توطئه وایجاد درز های طبقاتی ،نژادی ،مذهبی و… میان باشندگان یک کشوراست .
روی این محلوظ دشمن همواره تلاش ورزیده تا توسط عمال گماشته خود ، میان ساکنانی یک سرزمین واحد، حساسیت های قومی، زبانی وخلاصه نفاق پراگنی را دامن بزند، تا با گل آلود ساختن آب، ماهی مرا راصید کند، درغیرآن هیچ حربه وترفندی دیگری درتطبیق اهداف بیرونی ها بریک کشور وملت ،سازگار نبوده ونیست. ازاینرو گفته میتوانیم ،یکی از راز های موفقیت مردم افغانستان دردفاع ازسرزمین شان نیزیک پارچه بودن و یک صدا بودن شان است که همواره درمقابل متجاوزان ،پیروز شده اند که امروز مسلمانان جهان به کارنامه ها ومبارزات آزادی بخش مردم آزاده این کشور فخر و ومباهات می کنند.
هرچند به گواهی تاریخ ،دشمنان مردم افغانستان بعد ازهرشکست ننگین شان از این سرزمین دست به توطئه ها ودسیسه ها زده و به نحوی ازمردم آزاده این مرز وبوم ،انتقام گرفته اند ،اما بعد ازحاکم شدن دوباره امارت اسلامی ،دشمنان قسم خورده این ملت ،دست به ترفند ها وتوطئه های مضاعفی زدند وتلاش نمودند تابه گونه یی طعم شرین پیروزی را به تلخ کامی تبدیل کنند، اما این بار آگاهی وبیداری ملت دراین مقطع تاریخ نه تنها درمبارزات آزادی خواهی وجهاد علیه اشغالگران ،مفید وکارا قرارگرفت ،بلکه مسیرهای توطئه و دسیسه اجانب رانیز مسدود ودرهمکاری با نیروهای امنیتی امارت اسلامی ،امنیت مطمئن وسراسری رادرکشور تأمین کرده اند واین دستآورد ها ،گواه این حقیقت است که امروز مردم افغانستان به پختگی سیاسی رسیده دیگر فریب و وعده های میان تهی دشمنان این سرزمین را نخواهند خورد.
حالاکه دروازه ها ومسیر های دسایس شوم دشمنان مردم افغانستان کاملاً مسدود شده وهیچ راهی برای توطئه ونفاق پراگنی باقی نمانده است ،دشمنان شکست خورده به ترفندی دیگر متوسل شد ازطریق رسانه های وابسته شان مسایل زبانی وکابرد واژه های خودی وبیگانه را مطرح ومیخواهند ذهن جوانان مارامخشوش سازند.
هرچند نشراین گونه خبرها آن هم از رسانه های بیرونی ودامن زدن به مسایل زبانی و واژه قبول شده یا قبول ناشد ویاهم رعایت وکاربرد آن درمکاتیب رسمی ،اداری و… هیچ مشکلی ازمشکلات کشوررا حل ویاهم بیشتر نمی سازد ، اما دامن زدن وبرجسته سازی مسایل کوچک وپیش پا افتاده ،قطعاً ترفندی دیگری است که دشمنان اسلام وانسانیت به آن متوسل شده اند تا با این وسیله درمیان گوینده گان زبان های رسمی وملی کشور درز ایجاد کنند.
بنابرین شهروندان کشور بدانند که دشمن درکمین نشسته وهرازگاهی منتظر فرصت است واز هرراهی ممکن تلاش می کند تا فضای مملو از صمیمیت وبرادری میان گویند گان زبان ها درکشوررا به مخاطره اندازد تا از این راه ، حداقل مشکلی خلق کند ، زیرا دشمن می دند ،یگانه راهی که اقوام را به یک ملت واحد تبدیل می کند اخوت ،برادری وبرابری است که الحمدالله نظام اسلامی ما درحال طی نمودن این مسیر سازنده است .

احمد

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *