مقالی اوتبصرې

اهمیت صلح در جامعه

مقدمه:
از آنجایکه انسان موجود اجتماعی است، از همه پیشتر غرض پیشبرد زندگی به ارامش روحی ، ذهنی و اجتماعی ضرورت دارد ، یعنی نا امنی و موجودیت بی نظمی ها میتواند ارامش انسانها را متزلزل ساخته و مانع رشد و ترقی گردد . لهذا این صلح است که میتواند آرامش انسانرا به ارمغان آورده و زمینه های اخوت، ترقی، وپیشرفت را در جامعه فراهم سازد. امنیت یکی از نعمات الله متعال بوده و برای بنده گانش هدیه کرده است، تا در سایه آن نشسته و درمورد آینده درخشان توام با پیشرفت و ترقی به رفاه وآسایش دست یابد .اگر به خلقت انسان نظر گردد، الله متعال از بدو پیدایش انسان در روی زمین الی اکنون پیام صلح را ذریعه پیامبران فرستاده است. اگر به ادیان گذشته سماوی نظر گردد نسوس ارشادات حق بیشتر درمورد صلح و ارزش های انسان و انسانیت متمرکز میباشد که این خود مبین ارزشهای معنوی برای بشریت است . دین مبین اسلام اشکارا به زندگی و حیات انسان ارج گذاشته و با نزول ایه مبارکه )والصلح خیر، فاصلحوا بین اخویکم( (والصلح خیر…) دلیل مقنع و مستند برای بشریت و انسانیت گذاشته است، از جانب دیگر خداوند متعال در قرآنکریم میفرماید ترجمه: کسیکه به قتل میرساند انسان را بدون نفس و یا در زمین فساد میکند گویا که جمعی مردمان را به قتل رسانده و کسیکه حیات میدهد یک شخصی را گویا که حیات بخشیده است تمامی مردم را. سپس مبرهن است صلح به منظور رفاء و آسایش انسان ضروری و حتمی بوده واز اهمیت و جایگاه والای برخوردار میباشد .
صلح چیست؟
صلح در لغت : به معنی آرامش،آسایش، اتحاد ، اتفاق در امن زیستن و متضاد فساد، نفع ، لیاقت ، حسن و خوبی واز نظر دانشمندان زبان عربی صلح به معنی استعداد و کفایت وبه معنی ترمیم رفع کاستی معنی گردیده است.
صلح دراصطلاح: صلح کلمه عربی بوده در باره معنای اصطلاحی صلح علماء و دانشمندان اقوال مختلف را ارایه مینمایند یعنی این واژه با توجه به مصادیق وموارد مختلف مانند صلح در معاملات، صلح میان زن و شوهر،صلح میان طرف های درگیر جنگ و سایر حالات تعریفات مشخص و متفاوت را بخود کسب مینماید . اما از نظر محدثین ، مفسرین ، فقهاء ، ودانشمندان :عبارت است ازمیان برداشتن جنگ ومنازعات در روشنی شروطی که بنام شروط صلح یاد میشوند. یا بعباره دیگر صلح عبارت ازعقد موافقت نامه است که به جنگ و منازعه خاتمه می بخشد. همچنان میتوان صلح را چنین تعریف نمود( صلح عبارت از زیستن در آرامش و فضای مطمئین زندگی میباشد).
شروط صلح:
1- میعاد پیمان صلح باید معلوم باشد.
2- همان صلح جایزاست که به مصلحت و خیرملک و ملت باشد.
3- در صورتیکه مسلمانان ضعیف باشند.
4- پیمان صلح را حاکم اسلام و یا نائب او منعقد میگرداند.
5- درپیمان صلح نباید داد وستد اسلحه ووسائل جنگی گنجانیده شود.
6- نباید پیمان صلح را نقض کرد.
اهمیت صلح از نظر دین مبین اسلام :
دین مقدس اسلام صلح و امنیت را در زندگی بشریت ضروری دانسته و در تمام احکام الهی و ارزش آن اشکارا ملاحظه میگردد . بگونه مثال هنگامیکه میان فرزندان بابای آدم (ع) اختلافات رونما گردید خداوند متعال حکم اجرای قربانی را نازل نمود تا مسئله به این ترتیب حل شده و طرفین از دعوا بگذرند. دروغ در دین مبین اسلام حرام است، اما اگر میان دو شخص یا دو گروه و یا دو دولت منازعه ویا اختلافات به میان می آید به منظور تامین صلح میتوان غرض حل منازعه وقطع اختلافات، فساد و خون ریزی از کلیمه دروغ استفاده نمود چنانچه امام بخاری در صحیح خود حدیثی را روایت کرده است که رسول اکرم (ص) فرمود آنکس دروغگو نیست که میان مردم اصلاح می نماید و با دروغ خود به مردم منفعت و خیر میرساند و یا سخن عافیت و نیک اندیشی میگوید.
پاداش واجر صلح در دین مبین اسلام :
خداوند متعال در قرآنکریم ثواب بزرگی را برای اصلاح کننده گان خیراندیش وعده فرموده است چنانچه میفرماید : دربسیاری از گفتگو های پنهانی ، دایر کردن اجتماعات ، مجالس ، مشوره ها خیروبرکت وجود
ندارد مگر آن اجتماعات و مشوره هایکه به صدقه دادن و خیر رسانی دستور میدهد و یا برای انجام کار های مورد پسند دایرمیگردند و یا برای اصلاح میان مردم تشکیل میشوند کسیکه این کارها ی نیک و خیر اندیشانه را صرف برای کسب رضای الله متعال انجام میدهد برایش ثواب و مزد بزرگ میدهیم .
اقسام صلح: فقهاء امت اسلامی صلح رابه سه قسم تقسیم کرده اند:
الف- صلح با اقرار: عبارت از گفتار شخص به منظور رفع اختلافات و منازعه فی مابین یگدیگر میباشد.
ب- صلح با سکوت: عبارت از عدم عکس العمل شخص در مقابل شخص منازعه طلب است.
ج- صلح با انکار : عبارت از انکار شخص از منازعه و قطع اختلافات. مانند گذشتن ورثه مقتول از گرفتن قصاص از شخص متعارض به هدف صلح و رضای خداوند متعال.
نتیجه گیری
وقتیکه از ارشادات دین مبین اسلام بحث میگردد ، دیگاه افراد و جوامع غیر مسلم، اسلام را دینی اختلاف ، تلقی مینمایند ، در حالیکه اگر به مستندات و نسوس شرعی توجه گردد ، اسلام را یگانه دینی دریافت خواهیم کرد که بیشتر پیرامون صلح ، آرامش انسان و تا امنیت و رفاء جامعه تاکید نموده است، واز صلح منحیث نعمت الهی یاد نموده و از هدیه های الله متعال مینامند. یقینا بدون صلح، ثبات و آرامش نمیتوان زندگی خوبی را سپری کرد، در سایه صلح میتوان به اهداف عالی نایل گردید و پیشرفت نمود. چنانچه خداوند متعال در قرآن عظیم الشان چنین می فرماید (والصلح خیر، فاصلحوا بین اخویکم ). در جای دیگری محبوب الله جناب رسول اکرم (ص) میفرماید ( وامرهم شورا بینهم ) یعنی در مسائل و یا منازعه به مشوره باهم امر نموده است . بنابراین صلح یک نیازی اساسی برای بشریت است پس باید در مورد هر یک از عوامل که باعث جنگ گردیده تحقیق همه جانبه صورت گیرد.
ضیا صلح
روان خسته را ای دل ضیاء صلح می باید
فضای تیره جنگ را ضیاء صلح میباید
به لطف ایزد بی چون که اید صلح درکشور
بگیریم دست همدیگر بحق اقدس انور
بیا با هم نشینیم عقده های خویش بکشایم
زلوح سینه زنگ کینه ها را نیک بزدایم
بیا ای هم وطن به صلح و خیر اندیشیم
چو نیکپال وطن مرهم گذاراین دل ریشیم
(مرحوم عبدالمنان «نیکپال»)
مآخذ
1- قرآن کریم.
2- ابی داود ، سلیمان) 1422 ه ق( سنن ابی داود . چاپ اول، بیروت: نشر دار المعرفه.
3- ابی عبدالله ، محمد بن احمد انصاری 1965 م تفسیر قرطبی . لبنان: بیروت، دار احیاء التراث العربی.
4- اکبری، محمد 1291 ه ش. صلح و آرامش و ثبات از نیازمندیهای اساسی و اجتماعی بشراست .ناشر: کابل، سایت شورای عالی صلح.
5- بخاری ،ابو عبد الله ، محمد ابن اسمعیل 1285 ه ش. صحیح بخاری . مترجم: عبدالعلی نوراحراری. چاپ دوم ،تهران: نشر احمد جام
6- تحقیقات: صفی الله منتظر و همکاران 1289 ه ش. پروسه صلح کابل. کابل: پروسه صلح.
7- ترمذی ،ابی عیسی محمد بن عیسی بن سورة 1427 ه ق سنن ترمذی ناشر:دارالفکر.
8- جصاص، احمدبن علی.) 1418 ه (. تفسیرجصاص . محل نشر ریاض
9- دهلوی، عبدالحق دهلوی.) 1222 ه(. اشعة اللمعات. هند: لکنهو
مجد الدین، محمد فیروز آبادی.) 1952 م(. القاموس المحیط. چاپ دوم، ناشر: مصر، چاپخانه
10- مصطفی البابی.

ترتیب کننده: سمونمل احمد احسان «نیکپال»

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button