راپورونه

خود کفایی درزمینه تولید انرژی برق،سبب انکشاف اقتصادی می شود

نوری

برق یکی ازنیازهای اولیه وضروری بشراست، که بدون آن فابریکات صنعتی وشرکت های که کالا واموال تولید می کنند وجود نخواهد داشت. موجودیت برق است که بشراززندگی عصری بهرمند شده است.هنوزهم اکثریت ازمردم ما به انرژی برق دسترسی ندارند؛ اماازاهمیت حیاتی برق اطلاع دارند.درحال حاضربه طورتخمینی۳۰ تا۳۵فیصد ازمردم مابه انرژی برق دسترسی دارند البته به شکل وقفه یی.بناً مردم حق دارند که ازانرژی برق مستفیدشوند.

چندروز قبل غلام جیلانی حق پرست رئیس اطلاعات ونشرات وزارت انرژی وآب به رسانه هاگفت که سرپرست وزارت آب و انرژی با رئیس شرکت یلو ریور- پاور چینا در مورد سرمایه گذاری روی پروژه بند برق باغدره بحث و تبادل نظر نمودند. همینگونه رئیس شرکت متذکره اظهار داشته که آماده است تا در پروژه احداث بند برق باغدره ولایت کاپیسا سرمایه گذاری نماید. سرپرست وزارت آب و انرژی با اشاره به اهمیت این پروژه بر تسریع کار های مقدماتی سرمایه گذاری وآغاز هرچه زودتر کار های عملی تأکید ورزید واز همکاری این وزارت به جانب شرکت چِینایی اطمینان داد.ازمدت۲۵ سال به این طرف حکومت های که براریکه قدرت نشسته موفق نه شده اند که ساختن بندهای برق رابه هدف تولید انرژی برق جامه عمل بپوشانند. چهارونیم دهه قبل حدود یک میلیون تن درشهرکابل زندگی می کردند ومقداربرق که فابریکات ماهیپر،سروبی،درونته ،نغلو ودیگربندهای تولید می کردنیازهای شهروندان کابل رفع می شد؛امادرحال حاضرکه نفوس درشهرکابل ازسرحد شش ونیم میلیون تن گذشته،نیازهای مردم چندین برابرشده است.درسال۱۳۸۰ شمسی حکومت به حمایت امریکا وجامعه جهانی ایجادگردید.دراین سالها جهت تنویرشهرکابل وشهرهای مهم کشوربه جای ساختن بندهای برق، به خریداری برق وارداتی ازکشورهای ایران،ازبیکستان،تاجیکستان وترکمنستان توجه گردید، که قراریک احصائیه سالانه ۲۵۰ الی۲۷۰ میلیون دالربابت۱۰۰۰ میگاوات برق به کشورهای مذکورپرداخت می شد.حکومت های آن زمان باجامعه جهانی درمورد ساختن بندهای برق مذاکره کردند؛اماآن به برق وارداتی ازکشورهای همسایه افغانستان تاکید می کرد. نزدیک به۳سال است که امارت اسلامی درسراسرکشورحاکم شده دراین فاصله زمانی درجهت خودکفاشدن افغانستان درزمینه انرژی برق تلاش های راآغازکرده که نمونه بارزآن ترمیم بندهای برق ومذاکره بامسئولین شرکت برق چِینایی درموردساختن بندبرق آبدره است.این شرکت چینایی همکاری خودرادرزمینه ساختن بندبرق درآبدره کاپیسا ابراز داشته است. این اقدام ارزشمند وستودنی است. کشورچین که درسطح جهان درزمینه انرژی برق ازپوتانسیل های قوی بهرمند میباشد میتواند افغانستان رامثل دیگرپروژه های خود کمک کند.این کشوردر بخش استخراج وپروسس نفت و گاز درسمت شمال فعالیت های مثبت راچند سال قبل آغازکرده که امروزماشاهدآن هستیم.درحال حاضرکشورما بیشتراز۵ هزارفابریکه دارد که درزمینه های مختلف کالا ومواد تولید می کنند؛امابه علت کمبود نیروی برق اکثراوقات ازطرف روز متوقف میباشند.این روند ضربه بزرگی رابه اقتصاد مردم وکشورواردساخته است.به موازات افزایش نیروی برق تولیدفابریکات ما افزایش خواهد یافت واقتصاد کشورما شکوفا می گردد.اکثرفابریکات چون بیشتراوقات روزتولید ندارند ازاینروکارگران کمتررااستخدام کرده اند ودرصورت افزایش نیروی برق تعداد کارگران خودراافزایش خواهند داد.سرمایه گذاری دربخش ساختن بند برق، کشورمارادرچند سال آینده خودکفاساخته میتواند،درهمچو حالت انکشاف وتوسعه اقتصادی کشورماتسریع خواهد گردید. با گسترش پروژه های برق ودیگرپروژه ها بربیکاری فایق آمده میتوانیم.قراریک احصائیه، افغانستان سالانه ظرفیت تولید۳۱۰ هزارمیگاوات برق رادارد که۲۳ هزارمیگاوات برق آبی،۲۰۰ هزارمیگاوات برق آفتابی وبیش از۶۸ هزارمیگاوات برق بادی میباشد.باوجود غنی بودن افغانستان ازنظرنیروی برق به کشورهای همسایه محتاج هستیم وهرساله صدها میلیون دالرارزازکشورخارج میشود. درصورت خود کفاشدن خواهیم توانست که این مقدارپول رادرنوسازی وبازسازی دیگربخش ها به مصرف برسانیم.امیدکه درجهت خودکفاشدن افغانستان ازنظرنیروی برق پروژه های بندبرق توسعه یابد وهم زمینه آموزش مهندسین  ورزیده ومتخصص رادرسطح پوهنتون های کشورمهیاسازیم. اگرما متخصصین ورزیده درزمینه برق نداشته باشیم هیچگاه ازاحتیاج کشورهای همسایه خلاص نخواهیم شد، لهذا،همکاری چین باافغانستان درزمینه ساختن بندبرق درآبدره کاپیسا بسیارسودمند است.

 

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button