افغانستان

عروسی های دسته جمعی گزینه بدیل پرهیز از مصرف گزاف

برپایی محفل عروسی یکی از چالش‌های جدی فرا راه جوانان در افغانستان است که این قشر را ناگزیر به سخت ترین تصامیم و کارهای مشقت بار از جمله ترک تحصیل، مهاجرت، رو آوردن به کارهای شاقه و.. می‌کند. این امر نه تنها پیامد فردی را به دنبال دارد بلکه یکی از عوامل بحران نیز در کشورهای فقیر چون افغانستان به شمار می‌رود.
عنعنات نا پسند و هزینه های سنگین که در نتیجه مسیر ازدواج آسان و سالم را به چالش کشیده است عامل اصلی این پدیده شناخته می‌شود. اما این مسأله رخ دیگر نیز دارد؛ برپایی ازدواج‌های دسته جمعی.
از چند سال بدینسو یکی از راهکارهای بدیل که چشم امید به آن دوخته شده راه اندازی ازدواج‌های دسته جمعی می‌باشد که از سوی برخی نهادهای خیریه برگزار می‌گردد.
گزارشگر ما در این زمینه مصاحبه‌ای را با محمد ادریس رسولی مسئول انجمن فرهنگی وصال کوثریکی از نهاد های برگزار کننده عروسی های دسته جمعی انجام داده است که پیشکش خوانندگان می‌گردد.
پرسش: شما چگونه زمینه ازدواج دسته جمعی را برای جوانان مساعد میسازید؟
جواب: فقرو بیکاری، رسوم نادرست در خصوص … ص4

مصارف گزاف محافل عروسی و هم چشمی های ناپسند، مارا وادار به این نمود تا اقدامی در این زمینه داشته باشیم که حدود هشت سال میشود درراستای برگزاری ازدواج های دسته جمعی اسلامی وآسان فعالیت می‌نماییم و نیازجامعه را در حد توان بتوانیم تامین کنیم. هدف ازبرگزاری ازدواج دسته جمعی اول اینکه با چنین برنامه فرهنگ اسلامی دربین جامعه ما رواج پیدا میکند و دوم باکمک یک عده اشخاص خیر خواه، جوانانی مؤمین به هم میرسند.
پرسش: علمای دین چگونه یک از دواج را توصیه می‌کند ؟
جواب: دین اساس قانون بشریت است. پیامبراسلام میفرماید«بهترین نکاح آنست که آسان اجراشود» درتاریخ صدراسلام دیده می‌شود که به بسیارروش آسان پیامبراکرم دونفر را با همدیگر تزویج کرده اند. اساس اینست که ازدواج آسان صورت گیرد واسلامی باشد.
پرسش: چطور یک ازدواج با ثبات است ؟
جواب: ازدواج ریشه های زیاد دارد؛ شناخت درست از ازدواج، تعیین معیار درست برای ازدواج، پذیرفتن واقعیت ها، انتخاب فرد درست، تربیت خانوادگی و اجتماعی همه اینها در ازدواج باثبات نقش دارد. از طرف دیگر این موضوع برمیگردد به فرهنگ خانواده و آگاهی آن فرد. ازدواج از لحاظ دینی، اخلاقی و مسئولیت پذیری. اگرآن فرد به مسئولیت دینی اش پایند بود قطعاً ازدواج با ثبات خواهد بود طرف مقابل هم خود را ملزم به مسئولیت پذیری میسازد. اصل در ازدواج سکون و آرامش است.
پرسش: ازدواج سالم چگونه یک از دواج است؟
جواب: ازدواج سالم ازدواج است که خدا محور باشد، آن ازدواج که خدا ازاو راضی باشد. اگر یک کارمحض بخاطر رضای خدا بود قطعا خلق خدا هم از او راضی است ولی اگربه اساس چشم همچشمی، رقابت های ناسالم ورسم و رواج های ناپسند وعنعنات غلط که درجامعۀ ما رواج دارد شکل بگیرد قطعاً ازدواج سالم نیست.
پرسش: عمده ترین مشکلات در ازدواج چیست و چه پیامد دارد؟
جواب: درجامعۀ ما یک تعداد از جوانان به دلیل فقرنتواستند ازدواج کنند، قطعاً تأثیرات بدی اجتماعی رادر پی دارد، ازنظر اخلاقی، تربیتی وازنظر احساسات عاطفی لطمه میخوردچه پسرو چه دختر، وقتی سن انسان به یک مرحله میرسد که نتواند نیاز های فطری و شرعی خودرا برآورده کند مشکلات روحی وروانی، اخلاقی برایش رخ میدهد، عقده مند میشود. بنا یک چالش بزرگ درافغانستان ازدواجهای سنگین است و سالهای متوالی یک شخص بخاطر پرداخت قرضۀ ازدواج مجبوراست کار کند.
پرسش: برای رفع مشکلات موجود در زمینۀ ازدواج، خانواده ها ویا حکومت چه باید کرد؟
جواب: باید در خصوص بالابردن سطح آگاهی مردم از دین تلاش صورت گیرد، مردم وقتی بصیرت، آگاهی وشناخت پیداکنند وهدف زندگی را متوجه شوند مشکلات پایین می آید. حکومت هم باید تلاش نماید که فقررا ازجامعه ریشه کن شود چون وظیفه ومسئولیت دارد که ریشه فقر را ازجامعه برچیند وبیکاری را از جامعه دور کند برای مردم اشتغالزایی نماید. وقتی که زمینۀ کار مساعد شد، یک شخص راحت میتواند کارکند ویک لقمه نان حلال به فامیل خویش بیاورد. بیشترین افراد که نتواستند ازدواج کنند یگانه دلیل شان بیکاری است وعامل اش برمیگردد به دولت که باید درزمینه تلاش کند.
پرسش: به نظر شما کمترین هزینۀ ازدواج مبلغ چند افغانی بوده میتواند؟
جواب: ما مبلغ هزینه یک ازدواج را تعین کرده نمی توانیم ولی تجربه نشان داده است که با 25000 افغانی نیز یک ازدواج درست صورت گیرد و اگر حد بالا اش را درنظربگیریم چندلک دالرشده است ولی فایده ای نداشته ودر آینده به مشکلات زیادی رو به روشده است.
پرسش: هزینۀ ازدواج دسته جمعی را از کدام منبع بدست می آورید؟
جواب: برنامه های ما کاملا مردمی است، هیچ موسسه خارجی وهیچ کشور خارجی دراین بخش نیست بلکه اشخاص خیرخواه که به وطن دل میسوزانند دست بدست هم داده ازدواج یکتعداد جوانان متعهد راراه اندازی میکنند. بنظرم تمام مسلمانان دراین عرصه مسئولیت دارند ونباید بی تفاوت باشند. اگر برای دختر وپسرخود بعضی ها مصرف زیاد میکنند اگر یک مقدار آن پول را به خانو اده های که توان کمتر دارند اختصاص دهند بهتر خواهد بود تا این ها هم ازدواج کند.
پرسش: مشکلات عمده شما در تدابیر ازدواج دسته جمعی چیست؟
جواب: مشکلی خاصی نداریم چون کاربررضای خداست وهرکاری که بخاطر رضای خدا باشد، خداوند هم آنرا حمایت میکند ولی به عنوان یک تسهیل کننده به افرادی که توانمندی مالی دارند صدا میکنم تا دست به دست هم داده زمینۀ ازدواج افراد نیازمند را مساعد سازند ودست فقرا را بگیرند.
پرسش: استقبال خانواده ها از این برنامه چگونه است؟
جواب: مردم ازدوجهت استقبال میکنند؛ ازلحاظ فرهنگی ومالی، آنهاییکه ازلحاظ فرهنگی استقبال میکنند آگاهانه هستند یعنی میخواهند فرهنگ ازدواج دسته جمعی اسان درجامعه گسترش پیداکند وآنهایکه نیازمادی دارد از این برنامه مستفید میشوند واستقبال خیلی زیاد دارند وهرموقع که ما فراخوان میدهیم ازتمام ولایات افغانستان سهم میگیرند.
پرسش: بیشتر در کدام ایام ویا مناسبت ها این برنامه را مگیرید.؟
جواب: مناسبت های مذهبی ودینی مثلا: میلاد پیامبراکرم که هفته وحدت وامت اسلامی است این برنامه برگزار خواهدشد.
پرسش: شرایط ثبت نام در برنامه عروسی دسته جمعی چطوریست؟
جواب: ما به خاطر اینکه مطمین شویم یک جوان واقعاً در خصوص عروسی خود نیاز به همکاری دارد برخی شروط را برگزیده ایم تا اطمینان ما کامل شود. این شروط قرار ذیل اند:
-.داشتن رضایت کامل طرفین زوج ها و خانواده های شان به عنوان شرط اصلی شمولیت در برنامه است.
– همراه داشتن ورق تائیدی امام جماعت مسجد محل و وکیل گذر منطقه .
– همراه داشتن فوتوکاپی تذکره متقاضیان و پدر و مادر آنها با دو قطعه عکس زوجین برای ثبت نام.
– جهت شمولیت در برنامه هر زوج (داماد) مکلف است مبلغ( 6000 ) افغانی به انجمن پرداخت کند و این پول در صورت انصراف متقاضی دوباره برایش برگشت داده نمیشود.
– موقع ثبت نام ، طرفین زوج ها با پدر و مادر شان و در عدم موجودیت آنها ولی و یا اشخاص با صلاحیت آنها باید حضور داشته باشند.
– هر زوج مکلف است یک نفر فعال را به عنوان رابط و هماهنگ کننده برای انجمن معرفی کند.
– تعداد افراد دعوت شونده از هر زوج در روز نکاح حد اکثر( 10) نفر و برای روز عروسی(60 ) نفر است.
– مسئولیت موتر عروس و داماد، موتر هایکه مهمانان زوجین را انتقال میدهند به عهده خود زوجین است و تنها مسئولیت گل پوش موتر به عهده انجمن است.
– زوجین و خانواده هایشان متعهد باشند که بعد از برگزاری مراسم ازدواج جمعی اسلامی آسان کدام محفل دیگر برگزار نمیکنند.
– تمام مصارف عروسی از قبیل لباس عروس و داماد، آرایش عروسها، کیک عروسی و در صورت امکان جهیزیه را انجمن به عهده دارد و تنها همان مبلغ( 6000) افغانی از زوج ها گرفته میشود.
پرسش: چه تعداد زوج درمراسم عروسی دسته جمعی شامل خواهد بود؟
جواب: نظر به زمان ومکان تعداد ازواج دراین برنامه ها متفاوت است، مثلاً بعضی وقت به تعداد 82 تن زوج وبعضی وقت 70 زوج دراین برنامه عروسی دسته جمعی اسلامی اسان شرکت میکنند.
پرسش: پیام شما برای حکومت و مردم چیست ؟
جواب: مردم ما دراین برنامه به عنوان همکار ومسئول باشند و خصوصا کسانی که توانایی دارند درامردست گیری با شرکت ما همکاری کنند و حکومت باید از این برنامه حمایت کند که ازدواج اسلامی آسان درجامعه گسترش پیدا نماید.
تیموری

 

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *