ټولنه اوکلتور

مقام والای زن در اسلام

برای اینکه بدانیم زنان از چه جایگاه و مقامی در اسلام و جوامع غیر اسلامی برخوردار هستند، لازم است تا جایگاه آنان را بصورت دقیق و همه جانبه در درازنای تاریخ گذشته و معاصر مورد مطالعه قرار دهیم، تا ببینیم که زنان در جوامع غیر اسلامی دارای چه حقوق و جایگاهِ هستند و اسلام چه مقام و جایگاهِ برای آنان قایل گردیده است. طوریکه همه میدانیم و تاریخ گواه است، قبل از ظهور دین مقدس اسلام، زنان در امپراطوری¬های فارس و روم در حالت بسیار رقت باری زندگی می¬كردند و نزد آن¬ها زنان وسیله و ابزاری بیش نبودند و به¬حیث وسیله نزد آنان خرید و فروش و مانند سایر اموال به میراث برده می¬شدند، یك مرد می¬توانست با صدها زن ازدواج نماید وحتی از نگاه معنوی، رومی¬ها زن را ملعون میدانستند و بدین عقیده بودند كه حضرت آدم (علیه السلام) را خانمش از جنت بیرون نموده ومستحق لعنت شده است.
مردمان هند نیز زنان را موجود حقیر شمرده آنان را مورد تحقیر و تمسخر قرار می¬دادند، هرگاه خانمی شوهرش وفات می¬نمود و بیوه می¬شد سرش را تراشیده برایش اجازه¬ نبود تا با كسی دیگری ازدواج نماید. مردم در شبه جزیرۀ عرب داشتن دختر را به خود ننگ و عار ¬پنداشته و برای حفظ غیرت خویش دختران نوزاد را زنده به گور می¬كردند، یك مرد می¬توانست با تعدادی زیادی از زنان ازدواج نماید و برای استفاده از وجود آنان، انواع مختلف ارتباطات جنسی را برای خود قانونی نموده بودند، هرگاه شخصی دارای ده الی بیست زن می¬بود، وقتی وفات می¬كرد پسرانش خانم¬های پدرخویش را مانند سایر دارایی و میراث او در بین خود تقسیم می¬نمودند.
در عصر کنونی نیز در بسیاری از كشورهای غربی و شرقی زنان منحیث وسیله و ابزار استعمال می¬شوند، غربیان با ارایۀ بعضی از آزادی¬ها، زنان را وسیله خواهشات نفسانی و رفع کنندۀ غرایزشهوانی خویش قرار داده از این طریق بالای آن¬ها تجارت می¬كنند، از زیبایی جسم آنان به¬حیث ابزار در اعلانات تجارتی و موارد تبلیغاتی در كانال¬های تلویزیونی و وسایل اطلاعات جمعی استفاده نموده برای اعلان نمودن اشیای بسیار ناچیز خود، زنان را وسیله ساخته بشکل عریان غرض به-فروش رسانیدن اجناس و ارضای خواهشات نفسانی خویش به روی پردۀ تلویزیون و صفحات اجتماعی ظاهر می¬سازند، همین قسم از فروش فلم¬ها وتصاویر برهنۀ زنان ملیون¬ها دالر عایدات کسب می¬کنند، جای تعجب اینجاست که این تجارت جنسی، شهوت سالاری و برده سازی زنان را آزادی عنوان نموده می¬خواهند آن¬را جبراً مورد پذیرش جهانیان قرار دهند که درنتیجه قربانی همه این بدبختی¬ها زنان می¬باشند.
همچنان بعضی از كشورها اگرچه مسلمان هستند، اما رواج و عنعنات خویش را بر اسلام ترجیح داده هنوز هم دختران خویش را در بدل ولور(پول طویانه) باوجودیکه در اسلام شرعاً حرام مطلق است بی¬شرمانه میفروشند، در مسایل اختلافات قومی مانند قتل، تجاوز وغیره زن را وسیله ارضای جانب مقابل قرار داده دختران را بنام خونبها(بد) به جانب مقابل میدهند، که از هیچ نوع ظلم وستم بالای آن دختر بیچاره دریغ نمی¬کنند، در حالیكه جرم قتل و تجاوز را برادر، پدر، ویا كدام عضو دیگر فامیل آن زن انجام داده ولی مجازات و جزای آنرا دختر مظلوم می¬كشند. اما برعکس آنچه در فوق بیان شد، زنان در دین مقدس اسلام از مقام و جایگاه ویژۀ و والایی برخوردار هستند، به اساس ارشادات الهی و سنت نبوی، زنان در اسلام یک بخش مهم جامعه بشری را تشکیل میدهند، زنان در آئینۀ قرآن و دین مقدس اسلام موجودات لطیف و قابل احترام و عزت هستند؛ زیرا از یکسو مادر است که با ارزش ترین و گرانبهاترین موجود برای یک مرد مسلمان می¬باشد، احترام و عزت مادر و خدمتگزاری او از مسئولیت¬های مهم فرزندان می¬باشد، برای یک فرد مسلمان احترام مادر به اندازۀ لازم است که حتی اگر مادرش مسلمان هم نباشد صلۀ رحم را در برابر او باید مراعات نماید، چنانچه حضرت اسمأ بنت ابی¬بکرصدیق(رض) می¬فرماید: مادرم در زمان پیامبر(ص) به نزد من هنگامی¬که مشرک بود آمد، من از رسول الله(ص) درین مورد پرسیدم که آیا با مادرم ارتباط داشته باشم؟ پیامبر(ص) فرمود: بلی با مادرت صلۀ رحم داشته باش. (صحیح البخاری).
از سوی دیگر زن همسر است که بنابر فرمودۀ رسول الله(ص) تکمیل کنندۀ نصف ایمان شوهرش می¬باشد. همین قسم زن خواهر و پارۀ قلب برادر است، یا زن دختر است که داشتن آن رحمت برای پدران بیان شده است. موقف زنان در اسلام تا اندازۀ است که نخستین کسی¬که وحی الهی را پیامبر(ص) برایش ابلاغ نمودن، زن بود، اولین کسی¬که به دین مقدس اسلام مشرف شده و به رسالت پیامبر اسلام(ص) اعتراف نمود، زن بود، همچنان نخستین شهید اسلام نیز زن می¬باشد. همین قسم نام بسیاری از زنان و دختران در تاریخ اسلام با خط زرین چنان با عزت و کرامت نوشته شده است که نمونۀ مثال شخصیت حتی برای مردان می¬باشد و خواننده را به احترام بیشتر زنان و ارج گزاری به مقام شامخ آنان در جامعه انسانی دعوت می¬نماید. خود پیامبر(ص ) مسایل اخلاقی را در برابر زنان بی نهایت مراعات می¬نمود و زمانی از بی بی عایشه( رض) در مورد آنحضرت پرسیده شد، گفت: (کان خلقه القرآن) اخلاق پیامبر قرآن عظیم الشان بود. یعنی مطابق احکام قرآن اخلاقش با اعضای فامیلش استوار بود.
بنابر این دین مقدس اسلام برای زنان مقام و جایگاه عالی را قایل شده و مردان با ایمان با درک حقایق ایمانی احترام زیادی به دختران و زنان داشتند، و پیامبر اسلام(ص) برای بی بی حلیمه چادر خودرا هموار می¬نمود تا بالایش بنشیند و در زمینۀ احترام به زنان فرموده است: (ما اکرام النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم) مردان نیک و با کرامت زنان را اکرام و عزت می¬نمایند و مردان پست و بی شخصیت زنان را اهانت می¬کنند. حضرت عبدالله بن عباس(رض) برای خانمش آرایش می¬نمود و با عطر و زیبایی به نزد خانم خود می¬رفت وقتی از او سؤال شد كه شما چرا برای خانم تان آرایش می¬كنید، درحالی¬كه ما دیده¬ایم كه غالباً زنان برای شوهران خویش آرایش می¬كنند، او این آیت قرآن را تلاوت نمود ترجمه: البقرة/228 «برای زنان همان حق است که مردان بر ایشان دارند.» منظور حضرت عبدالله ابن عباس(رض) این بود، همین قسمی¬که مردان حق دارند كه خانم¬های شان برای شان آرایش نمایند و ایشانرا احترام نمایند، طبیعت وخواهشات آنانرا در نظر گیرند، بر مردان نیز لازم است تا درتمامی بخش¬های فامیلی، فردی، اجتماعی و اخلاقی، معامله بالمثل و احترام متقابل داشته باشند حتی در قسمت زیبایی و آرایش این مطلب را در نظر بگیرند؛ زیرا زنان حق دارند تا شوهران¬شان مطابق میل آنان باشند و نظافت و پاكی را مراعات كرده و سبب اذیت همسران خویش نشوند. کسی از صحابه كرام پرسید كه شما چرا اینقدر به خانم تان عزت وحرمت قایل هستید، او گفت: نصف ایمان من به واسطه خانمم تكمیل شده است، او بالای من زیاد حق دارد. اما با تأسف زیاد كه بسیاری از مردان با بی خبری از دین مقدس اسلام و متأثر از فرهنگ غربی، قبیلوی و قومی فكر می¬كنند تنها ایشان بر خانم¬های خویش حقوق و وجایبی دارند درحالی¬كه در دین مقدس اسلام زنان نیز حقوق زیادی بالای مردان دارند كه رعایت آنها بالای آنها لازم است.
با مطالعه موارد فوق می¬توان چنین نتیجه گرفت؛ که زنان در جوامع غربی و غیر اسلامی از ابتدائی ترین حقوق انسانی محروم بودند و حتی گاهی حق حیات برای آنها قایل نمی¬شدند و پس از تولد آنهارا زنده به¬گور می¬کردند، همچنان اگر به وضع زندگی زنان در دنیای امروزی بنگریم، می-بینیم¬که چگونه به صورت عروسک بلا ارادۀ در دست گروهی از انسان نماهای مدعی تمدن در آمده و چطور از نام و جسم آنها تجارت می¬نمایند. از سوی دیگر وقتی¬که مقام و جایگاه زنان در اسلام و احترام پیامبر اسلام(ص) و بزرگان صدر اسلام را با آنها می¬بینیم تصدیق و اعتراف خواهیم کرد، که اسلام چه خدمت بزرگی به قشر و جامعه زن کرده و چه حق عظیمی بر آنها دارد.

نویسنده: پوهنیار اقبال «راقی»

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *